กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

HRMS on Cloud

โปรแกรมรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ทบทวนอุบัติการณ์ ของเดือนตุลาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ห้องประชุมบ้านพลูหลวง

ประชุม FA หน่วยงาน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ห้องประชุมสุพรรณภูมิ

ทบทวนอุบัติการณ์ ของเดือนตุลาคม(RCA)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ห้องประชุมสุพรรณภูมิ